ร้องเรียนเดือดร้อนเนื่องจากมลภาวะทางเสียง

Post a reply

Confirmation code
Enter the code exactly as it appears. All letters are case insensitive.

BBCode is ON
[img] is ON
[url] is ON
Smilies are OFF

Topic review
   

Expand view Topic review: ร้องเรียนเดือดร้อนเนื่องจากมลภาวะทางเสียง

Re: ร้องเรียนเดือดร้อนเนื่องจากมลภาวะทางเสียง

by muni101 » 19 Sep 2022, 11:02

งานอนามัยสิ่งแวดล้อมควบคุมมลพิษและเหตุรำคาญร่วมกับเทศกิจ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ได้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 พบว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นร้านบางบาร์ 101 ตั้งอยู่เลขที่ 21 ถนนลำห้วยเหนือ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม และมีการเปิดเพลงเริ่มตั้งแต่เวลา 16.30-24.00 น. เนื่องจากบริเวณที่ให้บริการเป็นที่โล่งแจ้ง อีกทั้งอยู่ในช่วงเวลาวิกาล อาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนประชาชนผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง ถือว่าเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา 25 (4) จึงได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 26 และ 28 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ขอความร่วมมือยังผู้ให้บริการดำเนินการ ดังนี้
1.ย้ายลำโพงและหันทิศทางไปบริเวณหน้าร้าน
2.ลดระดับการใช้เสียงจากการเปิดเพลง และกำชับไม่ให้ลูกค้าส่งเสียงดัง เพื่อป้องกันเสียงดังรบกวนผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียง

Re: ร้องเรียนเดือดร้อนเนื่องจากมลภาวะทางเสียง

by muni101 » 31 Aug 2022, 15:27

ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ที่ท่านได้รับความเดือดร้อนด้วยครับ และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
ขอขอบคุณครับ

กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ หรือข้อเสนอแนะ ตามช่องทางต่อไปนี้
1.โทร.043511222 ต่อ 123 (ในวันและเวลาราชการ)
2.โทร.043512199 หรือ 1132 (ตลอด 24 ชม.)
3.หนังสือ หรือตนเอง ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
4.เว็บไซต์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.roietmunicipal.go.th
5.กระดานสนทนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.roietmunicipal.go.th/forum
6.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ muni101@roietmunicipal.go.th
7.แฟนเพจ ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.facebook.com/prmuni101

ร้องเรียนเดือดร้อนเนื่องจากมลภาวะทางเสียง

by PRAPAPORN » 28 Aug 2022, 21:15

อยากให้ลงมาตรวจสอบ หรือพิจารณาการเปิดร้านเหล้าติดบ้านที่อยู่อาศัย
ซึ่งส่งเสียงรบกวนทุกวัน ไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเพื่ออยู่อาศัยและการหลับนอนของประชาชน #ร้านบางบาร์101 บริเวณหน้าค่ายประเสริฐสงคราม

Top