ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย "101 เกมส์" ครั้งที่ 3/2559

Mon, 27/06/2016 - 14:46

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ในฐานะประธานการประชุม ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 "101 เกมส์" ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

การประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559

Mon, 27/06/2016 - 13:54

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

Mon, 27/06/2016 - 13:34

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 11.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดภายใต้การนำของ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และคณะผู้บริหาร ชุมชน ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก “เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น” ด้านการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจถึงการพัฒนาองค์กร และชุมชนในด้านการจัดระเบียบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน กาลนี้ นายกฯบรรจง เป็นวิทยากรในการบรรยายด้วยตัวเอง ณ โรงแรมสาเกตนคร

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559

Fri, 24/06/2016 - 12:23

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ - อปท) ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559

Fri, 24/06/2016 - 12:13

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ บึงพลาญชัย นำโดย นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะประธานในพิธี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหาร นำพนักงานในสังกัดเทศบาล พนักงานครูเทศบาลร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติในเวลา 07.00 น. ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ก่อนจะเคลื่อนขบวนไปยังบึงพลาญชัย เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีริ้วขบวนสี่มุมเมืองที่เริ่มต้นจากโรงแรมไหมไทย, โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด, โรงเรียนสตรีศึกษา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รวมพลังเพื่อร่วมเดินรณรงค์เข้าสู่บริเวณจัดงาน ทั้งนี้ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงของชมรม TO BE NUMBER ONE, การแสดงรำเฉลิมพระเกียรติ และการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ภายใต้กรอบแนวคิด “ประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปีทรงครองราชย์” ให้ประชาชนได้รับรู้และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยนานัปการ เยาวชนตระหนักถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติด และภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมแสดงพลังโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์กว่า 5,000 คน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้หมดสิ้นไปอย่างยั่งยืน

read more

การประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 34

Thu, 23/06/2016 - 14:56

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ในฐานะประธานการประชุม ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 "101 เกมส์" โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พ.ศ.2560-2562

Wed, 22/06/2016 - 15:26

วันที่ 22 มิ.ย. เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พ.ศ.2560-2562

read more

โครงการประชารัฐร่วมใจพัฒนาบึงพลาญชัย

Wed, 22/06/2016 - 11:31

จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 27 และเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ทหาร ตำรวจ นักเรียนและประชาชนจัด "โครงการประชารัฐร่วมใจพัฒนาบึงพลาญชัย" ซึ่งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ และทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พันเอกสรชัช สุทธิสน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27, พันเอกธวัชชัย.

read more

การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559

Tue, 21/06/2016 - 16:49

วันที่ 21 มิ.ย. 59 เวลา 14.00 น. นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

การประชุมเตรียมความพร้อมการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

Tue, 21/06/2016 - 13:32

วันที่ 21 มิ.ย. 59 เวลา 10.00 น. นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

การอบรมเชิงวิชาการตามโครงการพัฒนาและยกระดับตลาดสดน่าซื้อ ประจำปี 2559

Tue, 21/06/2016 - 13:28

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในฐานะประธานเปิดการอบรมเชิงวิชาการตามโครงการพัฒนาและยกระดับตลาดสดน่าซื้อ ประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ยังได้มีการบรรยายให้หัวข้อเรื่อง "สุขวิทยาส่วนบุคคลผู้สัมผัสอาหารและสุขาภิบาลตลาดสดน่าซื้อ" "นายวีรพล ศรีทอง" นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นวิทยาการในการบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

การประชุมการจัดเตรียมงานประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษา 101 ประจำปี 2559

Mon, 20/06/2016 - 16:06

วันที่ 20 มิ.ย. 59 เวลา 14.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมการจัดเตรียมงานประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษา 101 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น3 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

การประชุมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA): (สถ-อปท)ประจำปี 2559

Mon, 20/06/2016 - 10:41

วันที่ 20 มิ.ย. เวลา 10.15 ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA): (สถ-อปท)ประจำปี 2559 

read more

ประชุมโครงการปรับปรุงเส้นทางสายหลัก 4 แยกวัดสระทองตัดออกถนนกองพล 10 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

Fri, 17/06/2016 - 09:59

วันที่16มิ.ย.59 เวลา13.00น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ได้ร่วมประชุมโครงการปรับปรุงเส้นทางสายหลัก 4 แยกวัดสระทองตัดออกถนนกองพล 10 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 

read more

การประชุมสัมมนาวิชาการปลัดเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2559

Thu, 16/06/2016 - 11:21

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 10.30 น. นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในฐานะประธานการประชุม ร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการปลัดเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รับการประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริการจัดการที่ดี ประจำปี 2559

Wed, 15/06/2016 - 16:37

วันที่ 15 มิ.ย.59 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดภายใต้การนำของ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหาร/ปลัดเทศบาล/พนักงานเทศบาล รับการประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริการจัดการที่ดี ประจำปี 59 พร้อมทั้งนำ อ.วศิน โกมุท กรรมการ ลงพื้นที่ตรวจโครงการนวัฒกรรมประเภทโดดเด่นจำนวน 2 โครงการ

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดประชุมประจำเดือน มิถุนายน ครั้งที่ 6/2559

Tue, 14/06/2016 - 15:16

วันที่ 14 มิ.ย.59 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดประชุมประจำเดือน มิถุนายน ครั้งที่ 6/2559 โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น3 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

read more

การประชุมหารือแนวทางการนำเสนอข้อมูลเอกสารเพื่อเพิ่มเติมความสมบูรณ์ของโครงการนวัตกรรมโดดเด่น รางวัลธรรมาภิบาลโครงสร้างพื้นฐาน

Sun, 12/06/2016 - 09:00

วันที่ 10 มิ.ย.59 เวลา 14.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการนำเสนอข้อมูลเอกสารเพื่อเพิ่มเติมความสมบูรณ์ของโครงการนวัตกรรมโดดเด่น รางวัลธรรมาภิบาลโครงสร้างพื้นฐาน ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ ชั้น2 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี...

Thu, 09/06/2016 - 13:22

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 59 เวลา 07.30 น. ณ วัดบึงพระลานชัย ผศ.ดร.สาธิต. กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และประธานสภาวัฒนธรรม จ.ร้อยเอ็ด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานของรัฐ นักเรียน นักศึกษา สมาชิกหน่วยงาน รวมทั้งประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง 

read more

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Wed, 08/06/2016 - 19:27

วันที่ 8 มิ.ย. 59 เวลา 10.00 น. นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 17 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content
<
ปิด
Click