ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2559

Tue, 16/08/2016 - 13:58

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ

read more

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไฟฟ้าและไฟจราจร จัดโดยงานไฟฟ้า ฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Tue, 16/08/2016 - 11:54

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในฐานะประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไฟฟ้าและไฟจราจร จัดโดยงานไฟฟ้า ฝ่ายการโยธา กองช่าง เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และประหยัด รวมไปถึงการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือน/โรงเรียน/อาคารต่างๆ โดยนายสมยศ ขันแข็ง วิศวกรไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การไฟฟ้าจังหวัดร้อยเอ็ด และนายธนกฤต จันทร์ศรี วิศวกรแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559

Mon, 15/08/2016 - 21:13

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ (ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รับการตรวจประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2559 ด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน (รอบที่ 2)

Mon, 15/08/2016 - 14:38

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม ผู้ประเมินฯ พร้อมคณะผู้ตรวจประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2559 ด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมี คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนบริหารเทศบาล, ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล, ตัวแทนคณะกรรมการชุมชน, ประธานชุมชน/ประธาน อสม. และตัวแทนหน่วยงาน เข้าร่วมการตรวจประเมินในครั้งนี้พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตามตัวชี้วัดต่างๆ กาลนี้นายกฯ ได้นำเสนอนวัตกรรมเด่น 2 หัวข้อ คือ 1. โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 2. โครงการบูรณาการด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ (ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

Mon, 15/08/2016 - 14:32

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของนักเรียนนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น ต่อมาเมื่อเวลา 09.00น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประกวดและจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายสมใจ เชาว์พานิช ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ประธานในพิธี) ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

read more

พิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2559

Fri, 12/08/2016 - 22:48

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 18.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวาระพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี นำผู้แทนส่วนราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, พ่อค้า, ประชาชน จุดเทียนชัยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมปลูกต้นอินทนิลบก เพื่อถวายความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

Fri, 12/08/2016 - 16:20

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวาระพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา โดยการนำของ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้บริหารงานทุกกอง พนักงาน ลูกจ้าง และชุมชนต่างๆ ร่วมปลูกต้นอินทนิลบก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ไม้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 84 ต้น ณ บริเวณถนนคนเดินหน้า ร.ร.เมืองร้อยเอ็ด, บริเวณเกาะกลางถนนบายพาสจตุรพักพิมาน และบริเวณเกาะกลางถนนบายพาสอาจสามารถ

read more

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

Fri, 12/08/2016 - 12:13

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี นำผู้แทนส่วนราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพ่อค้าประชาชน ลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

Fri, 12/08/2016 - 11:38

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 06.30 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดร้อยเอ็ด

read more

พิธีเฉลิมฉลอง "ลานสาเกตนครและเวทีกลางแจ้งอเนกประสงค์" และการจัดกิจกรรมฉายหนังสั้นเรื่อง “รักนี้ที่ร้อยเอ็ด” รอบทั่วไป

Thu, 11/08/2016 - 23:29

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองลานสาเกตนคร และเวทีกลางแจ้งอเนกประสงค์ พร้อมทั้งได้มีการจัดกิจกรรมฉายหนังสั้นเรื่อง “รักนี้ที่ร้อยเอ็ด” รอบทั่วไป พร้อมทั้งส่งมอบเวทีดังกล่าวให้อยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหารเป็นผู้รับมอบ เวทีอเนกประสงค์ทั้งสองด้าน พร้อมตัวอาคาร, ห้องควบคุมระบบเครื่องเสียง, จอแสดงผล LED, เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานรัฐพิธี-งานประเพณีให้มีความทันสมัยครบวงจร เป็นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบสื่อ Digital Online สามารถถ่ายทอดสดเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ของช่อง 3, 5, 7, หรือเหตุการณ์สำคัญที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทำการออกอากาศ ฯลฯ

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 8/2559

Thu, 11/08/2016 - 11:18

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 8/2559 โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ในฐานะประธานการประชุม พร้อมด้วยนายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, คณะผู้บริหาร, คณะผู้อำนวยการจากทุกกอง หัวหน้าฝ่าย/งาน จากการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา ได้มีผู้ออกมาใช้สิทธิออกเสียงภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มากกว่าร้อยละของทั่วประเทศ ในโอกาสนี้จึงได้รับเกียรติจากนายกฯ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับประชาชนในเขตเทศบาลโดยมอบในนามชุมชนที่มียอดผู้มาใช้สิทธิในการออกเสียงประชามติ สูงสุดของ 3 เขตการเลือกตั้ง ทั้งหมด 14 หน่วยเลือกตั้ง ดังนี้ คือ 1. ร้อยละ 67.66 ชุมชนศรีอุดม หน่วยที่ 23 หน้าร้านมนูญฯ ถ.รณชัยฯ, 2. ร้อยละ 65.12 ชุมชนโรงพยาบาล หน่วยที่ 31 หอประชุม อบจ.ร้อยเอ็ด, 3. ร้อยละ 64.64 ชุมชนหนองหญ้าม้า หน่วยที่ 24 ใต้ถุนอาคารใหม่ ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า, 4. ร้อยละ 62.34 ชุมชนศรีอุดม หน่วยที่ 22 เต็นท์ ถ.รณชัยฯ ปาก ซ.34 (ทางเข้าหมู่บ้านธัญญานันท์), 5. ร้อยละ 61.78 ชุมชนรอบเมือง หน่วยที่ 14 ชั้นล่าง อาคาร 2 ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม (ด้านนอก), 6. ร้อยละ 61.77 ชุมชนโรงพยาบาล หน่วยที่ 32 อาคารหน้าหอประชุม สนง.สหกรณ์ จ.ร้อยเอ็ด, 7. ร้อยละ 61.72 ชุมชนหนองแคน/โรงพยาบาล/โรงเรียนเมือง หน่วยที่ 30 หอประชุม ร.ร.เมืองร้อยเอ็ด, 8. ร้อยละ 60.97 ชุมชนวัดราษฎรอุทิศ หน่วยที่ 37 อาคารสันติสามัคคี ท.7 (ด้านทิศตะวันตก), 9. ร้อยละ 60.82 ชุมชน บขส. หน่วยที่ 26 เต็นท์ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณสถานี บขส. จ.ร้อยเอ็ด, 10. ร้อยละ 60.13 ชุมชนโรงพยาบาล/วัดราษฎรอุทิศ/โรงเรียนเมือง หน่วยที่ 34 ห้องประชุม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1, 11. ร้อยละ 59.97 ชุมชนวัดเวฬุวัน หน่วยที่ 21 ศสมช.วัดเวฬุวัน (ภายในวัดเวฬุวัน), 12. ร้อยละ 59.79 ชุมชนจันทร์เกษม/โรงเรียนเมือง หน่วยที่ 33 เต็นท์ที่จอดรถมูลนิธิพุทธเมธี ถ.รณชัยฯ (ข้างร้านลาบเป็ด ซ.2), 13. ร้อยละ 59.78 ชุมชนจันทร์เกษม หน่วยที่ 28 โรงเก็บพัสดุเทศบาลฯ (หอศิลป์) และ 14. ร้อยละ 59.57 ชุมชนโรงพยาบาล หน่วยที่ 35 วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด, ร่วมแสดงความยินดีกับผลผลิตจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยนายกฯ มอบเหรียญรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ "นายวันเฉลิม รสชา" นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ชนะเลิศการพุ่งแหลน รุ่นเยาวชนในรายการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและนานาชาติชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 62 ณ สนามกีฬาหลักศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันพุ่งแหลนรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย ในรายการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และนายกฯ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรตามโครงการปรับลดการใช้พลังงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้กับหน่วยงานที่ลดใช้พลังงานทำสถิติต่อเนื่องกันเป็นเวลา 6 เดือน ได้แก่ 1. สำนักงานเทศบาล ตลาดทุ่งเจริญ (กองสาธารณสุข) 2.โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 3.โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมชมการซ้อมดนตรีเปิดตัวฉายหนังสั้น "รักนี้ที่101" ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2559

Wed, 10/08/2016 - 21:38

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 16.30 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมผู้บริหารเทศบาลฯ/คณะครู ในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมชมการซ้อมดนตรีเปิดตัวฉายหนังสั้น"รักนี้ที่101" โดยนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ซ้อมตีกลองในวงดนตรี ณ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทองจังหวัดร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมงานประเพณีเทกระจาด ประจำปี 2559 ณ มูลนิธิร้อยเอ็ดการกุศล (อิกลักเซี่ยงตึ๊ง)

Wed, 10/08/2016 - 21:31

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายพีรพงศ์ จุรีมาศ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมงานประเพณีเทกระจาด โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ณ มูลนิธิร้อยเอ็ดการกุศล (อิกลักเซี่ยงตึ๊ง)

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการประเมินรางวัลพระปกเกล้าประจำปี 2559 รอบ 2

Wed, 10/08/2016 - 21:20

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.09 น. ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการในการรับการประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้าประจำปี 2559 ในรอบที่ 2 ทั้งนี้เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้ตรวจประเมินและแบ่งมอบภารกิจในการเตรียมรับการตรวจประเมิน ให้กับพนักงานเทศบาลส่วนเกี่ยวข้องทุกกอง/ฝ่าย/งาน ได้นำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ การนี้มีรองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เลขานุการนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วย

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือนสิงหาคม และกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2559

Wed, 10/08/2016 - 13:18

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ณ สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อมใจกันทำหน้าที่ของลูกในการพบปะผู้สูงอายุในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2559 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นในกิจกรรมกลัดดอกมะลิให้กับผู้สูงวัย อีกทั้งยังสร้างรอยยิ้มไปกับการแสดงดนตรีของลูกๆ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทองด้วยงานเพลงจังหวะสนุกสนาน

read more

นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร และคณะนักศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า ศึกษาดูงานที่สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Tue, 09/08/2016 - 17:01

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 14.30 น. ณ สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร และคณะนักศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า เข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมทั้งชมพันธุ์ปลาน้ำจืด ปลาหลดจุด (ปลาประจำจังหวัด )และชมเครื่องดนตรีโหวด ชมพิพิธพันธ์เทียนพรรษาร้อยเอ็ดก่อนเดินทางต่อไปยังจังหวัดขอนแก่น

read more

โครงการรณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปี 2559

Mon, 08/08/2016 - 11:52

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปี 2559 ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก นายประจวบ จันทรวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยการอาชีพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ, ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ, นางสมเพ็ชร ผุดผ่อง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และนายสุรชัย เศวตกุญชร ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อให้ความรู้เรื่อง “โทษพิษภัยของบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอร์” และเรื่อง “เท่ห์ได้ไม่อาศัยสุราและยาสูบ” โดยนางวิไลลักษณ์ วินทะไชย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านซ้ง ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ในภาคบ่ายจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างเครือข่ายจิตอาสาพาเลิกบุหรี่ โดยนายปรีชา แสนรัตน์ วิทยากรจากเครือข่ายเลิกบุหรี่และแอลกอฮอร์ และปิดท้ายโครงการด้วยการประเมินสรรถภาพปอดของนักเรียน โดย ภญ.ทรัพย์พานิช พลาบัญช์ พร้อมคณะเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โครงการนี้มีครูและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ดเข้าร่วมกว่า 200 คน

read more

งานทะเบียนและบัตร สำนักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดให้บริการนอกเวลาทำการ

Fri, 05/08/2016 - 10:05

งานทะเบียนและบัตร สำนักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จะเปิดให้บริการในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 และวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ขอให้สิทธิออกเสียงประชามติในการตรวจ สอบรายชื่อ, สถานที่เลือกตั้ง และบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านทราบ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรม Bike For Vote "7 สิงหาประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง"

Thu, 04/08/2016 - 14:42

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 06.00 น.นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมผู้บริการ พนักงานเทศบาลร่วมกิจกรรม Bike For Vote "7 สิงหาประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง" ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่าชาวร้อยเอ็ดพร้อมที่จะไปออกเสียงประชามติ ในวันที่ อาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (เป็นประธานในพิธีกล่าวปราศรัยและปล่อยขบวนรถจักรยาน) พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัด, ผู้แทนส่วนราชการ, นายอำเภอจาก 20 อำเภอ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,พ่อค้า และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ดังกล่าว หลังจากปั่นจักรยานตามเส้นทางในเขตเทศบาลแล้ว ขบวนจักรยานกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหน้าบึงพลาญชัยเพื่อแปรขบวนเป็นอักษรคำว่า "101 Bike For Vote" พร้อมทั้งชมการแสดงบนเวทีของนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน,วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด, โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย และในส่วนของวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดได้เปิดให้บริการซ่อมบำรุงรถจักรยานให้แก่ประชาชนฟรีในงานนี้ด้วย

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและทำบุญตักบาตร เนื่องใน “วันรพี” ประจำปี 2559

Wed, 03/08/2016 - 09:41

วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.00 น. ณ ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและทำบุญตักบาตร เนื่องใน “วันรพี” ประจำปี 2559 (7 สิงหาคม ของทุกปี) เพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติ พระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พร้อมทั้งมีการจัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายกฤช โคตรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ สภาทนายความจังหวัดร้อยเอ็ด และข้าราชการหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม เข้าร่วมจำนวนมาก ทั้งนี้ ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดยังได้ขอเชิญผู้มีอรรถคดีเข้าร่วมโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปีและเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบรมราชินีนาถ” ประจำปี 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน -11 สิงหาคม 2559

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 48 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ข่าวบรรจุ/สมัครงาน

Syndicate

Syndicate content
<
ปิด
Click