ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Fri, 11/03/2016 - 10:38

วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ได้พบปะผู้สูงอายุ "โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด" ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ ครั้งที่ 1/2559

Fri, 11/03/2016 - 10:36

วันที่7มี.ค.59เวลา 14.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ ครั้งที่ 1/2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

read more

โครงการอบรม ผู้ประกอบการจำหน่าย เนื้อสัตว์

Fri, 11/03/2016 - 10:35

วันที่ 7มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ประธานในโครงการอบรม ผู้ประกอบการจำหน่าย เนื้อสัตว์ ตามโครงการพัฒนาสถานที่ จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเมืองพัทยา

Fri, 11/03/2016 - 10:32

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเมืองพัทยา วันนี้ (7 มีนาคม 2559) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นำผู้บริหารเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดทั้ง 8 แห่ง กอง/ฝ่าย/งาน สังกัดเทศบาลให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เมืองพัทยา

read more

ต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององกรปกครองส่วนท้องถิ่น

Fri, 11/03/2016 - 10:27

วันที่ 4มี.ค.59 เวลา13.00น. ณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหาร ภาคีเครือข่าย ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององกรปกครองส่วนท้องถิ่น

read more

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม นำไปบริหารจัดการขยะ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Tue, 01/03/2016 - 15:47

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม และท่านรองนายกฯ เป็นผู้แทนเทศบาลร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการ รับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการตามมาตรา 23(1) และร่วมการสัมมนาชี้แจงขั้นตอนการใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามโครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง(RDF)และปุ๋ยอินทรีย์ ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

การประชุมหารือเพื่อกำหนดเครื่องมือและกลไกการผลักดันยุทธศาสตร์และการร่างผังการพัฒนาเมืองและชุมชนเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

Mon, 29/02/2016 - 11:22

วันที่29กุมภาพันธ์2559 เวลา 09.30 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมหารือเพื่อกำหนดเครื่องมือและกลไกการผลักดันยุทธศาสตร์และการร่างผังการพัฒนาเมืองและชุมชนเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น3 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

การอบรมวิชาการต่อเนื่อง (นิเทศ อสม.) เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Thu, 25/02/2016 - 11:09

วันที่25ก.พ.59 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมวิชาการต่อเนื่อง (นิเทศ อสม.) เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น3สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

การประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559

Wed, 24/02/2016 - 16:20

วันที่24ก.พ.59 เวลา14.00น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การขับเคลื่อนงานระบบสุขภาพอำเภอ และนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม จังหวัดร้อยเอ็ด

Wed, 24/02/2016 - 16:18

วันที่24กุมภาพันธ์2559 เวลา 11.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การขับเคลื่อนงานระบบสุขภาพอำเภอ และนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม จังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

read more

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรอบบึงพลาญชัย โดยใช้กลไกขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ

Thu, 18/02/2016 - 13:19

วันที่17ก.พ59เวลา14.00น เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้เปิดการรับฟังโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรอบบึงพลาญชัย โดยใช้กลไกขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ได้ร่วมรับฟังและกล่าวถึงวัตถุประสงค์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรอบบึงพลาญชัยฯ ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด : บันทึกรายงานการรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรอบบึงพลาญชัยโดยใช้กลไกขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ

read more

การประชุมเตรียมความพร้อม งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559

Thu, 18/02/2016 - 13:16

วันที่18กุมภาพันธ์2559 เวลา 10.00 น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

ประชุมประจำเดือน ครั้งที่2/2559 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

Thu, 18/02/2016 - 13:14

วันที่15กุมภาพันธ์2559 เวลา 09.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่2/2559 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

พิธีเปิดกิจกรรมปั่นร้อยรัก @ร้อยเอ็ด ฺBike For Love

Thu, 18/02/2016 - 13:13

วันที่ 14 ก.พ. 59 เวลา 17.00น.นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด กล่าว รายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในพิธีเปิดกิจกรรมปั่นร้อยรัก @ร้อยเอ็ด ฺBike For Love ณ ประตูสาเกตนคร จ.ร้อยเอ็ด

read more

พิธีรอบกองไฟค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า

Thu, 18/02/2016 - 13:11

วันที่12ก.พ.59เวลา19.00น. ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิด"พิธีรอบกองไฟค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด" ณ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า

read more

พิธีเปิดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า

Thu, 18/02/2016 - 13:10

วันที่12ก.พ.59เวลา08.30น. ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิด "กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด" ณ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า

read more

โครงการความร่วมมือจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล สายโทรคมนาคม ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Thu, 18/02/2016 - 13:08

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น.นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม "โครงการความร่วมมือจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล สายโทรคมนาคม ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด" ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

ตอนรับคณะศึกษาดูงานการจัดบริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

Thu, 18/02/2016 - 13:05

วันที่ 5 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การตอนรับคณะศึกษาดูงานการจัดบริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น3 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

การประชุมโครงการศึกษาเพื่อวางระบบเชื่อมต่อเครือข่ายส่งสัญญาณภาพระยะไกล พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ (smart city)

Thu, 18/02/2016 - 13:04

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมโครงการศึกษาเพื่อวางระบบเชื่อมต่อเครือข่ายส่งสัญญาณภาพระยะไกล พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและพัฒนาระบบควบคุมดูแลนำร่อง (Smart City) ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 1 user and 90 guests online.

Online users

  • Administrator

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content
<
ปิด
Click