รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมงานวันท้องถิ่นไทย

Thu, 27/03/2014 - 15:27

จังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับ อปท. ในจังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานวันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 09.00น.

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติอาสาสมัคร ผู้เสียสละเนื่องในวัน อปพร.

Thu, 27/03/2014 - 15:22

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด(แทน นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด) เป็นประธานการจัดงานวันอปพร.เทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด ประจำปี 2557 มีสมาชิก อปพร. ส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมงานกว่า 100 คน เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ตระหนักถึงความสำคัญของสมาชิก อปพร.

read more

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดนิเทศงาน อสม.ประจำเดือน มีนาคม 2557

Wed, 26/03/2014 - 14:29

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 10.00น. ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาล เมืองร้อยเอ็ด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดการอบรมเชิงวิชาการและนิเทศงาน อสม.ภายในเขตเทศบาล โดยมีพี่น้อง อสม. กว่า 250 คนเข้ารับฟังการอบรม นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด) กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนให้กับ อสม.

read more

ประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Mon, 24/03/2014 - 15:28

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 ที่ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีการจัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2557 นายประสิทธิ์ ธนานันต์ ประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่าการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในทุกๆครั้ง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานของคณะผู้บริหารซึ่งจะมีการนำเสนอขอความเห็นชอบจาก สภาเทศบาลฯทุกครั้งก่อนที่จะดำเนินโครงการต่างๆ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดมอบเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 ช

read more

ประชุมประจำเดือนมีนาคม

Mon, 24/03/2014 - 15:23

เมื่อเวลา 09.30น.

read more

โครงการสวัสดีประชากรอาวุโสในเขตเทศบาลประจำปี 2557

Mon, 24/03/2014 - 15:20

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 เวลา 09.30 น.

read more

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวันสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดพิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย

Mon, 24/03/2014 - 15:19

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ทั้ง8 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2556 และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย จำนวน 363 คน โดยมีวัตถุประสงค์1. เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 2.

read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

Mon, 24/03/2014 - 15:17

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 12.00น.

read more

รางวัลพระปกเกล้า ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย 2ปีซ้อน (พ.ศ.2555-พ.ศ.2556)

Mon, 24/02/2014 - 14:46

นายบรรจง โฆษิตจิรนนท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รับรางวัลพระปกเกล้า ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย 2ปีซ้อน (พ.ศ.2555-พ.ศ.2556) ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557

การประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดครั้ง ที่1/2557

Mon, 24/02/2014 - 10:57


เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา13.30 น.ที่ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดครั้ง ที่1/2557 ด้านการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2557
ณ จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดในการบริหารจัดการท้องถิ่นองค์รวม ตอบสนองท้องถิ่นนั้นๆอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริฯ

read more

รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างตลิ่ง

Fri, 21/02/2014 - 16:18

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2557 เวลา10.45น.นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ก่อสร้างประตูน้ำด้านหลังวัดบูรพาภิราม (ปากกะโถน) และสระสิม ในเขตเทศบาลฯ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย ในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งท้ายฝายคลองรอบเมือง และทางระบายน้ำ ถือเป็นการลงพื้นที่ดูแลงบประมาณของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มากที่สุด มุ่งหวังให้ทุกเม็ดเงินภาษีโปร่งใสชัดเจน เป็นไปตามแบบแผนที่วางไว้ทุกประการ สร้างความภูมิใจให้กับพี่น้องประชาชนที่เสียภาษีให้ภาคร

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเจ้าภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน สันนิบาตเทศบาลภาค/จังหวัด

Fri, 21/02/2014 - 16:15

เมื่อวันที่ 28มกราคม 2557 เวลา 09.30น.ที่ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ในนามเจ้าภาพสถานที่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสันนิบาตเทศบาลภาค/จังหวัด ประจำปี 2557 กล่าวต้อนรับนายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัด พร้อมแนะนำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดคณะผู้บริหาร ทั้งฝ่ายบังคับบัญชาและฝ่ายปฏิบัติ ก่อนเข้าสู่บรรยากาศของการประชุม

read more

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดนิเทศงาน อสม.ประจำเดือน มกราคม 2557

Fri, 21/02/2014 - 16:01

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดการอบรมเชิงวิชาการและนิเทศงาน อสม.ภายในเขตเทศบาล โดยมีพี่น้อง อสม.กว่า 250 คนเข้ารับฟังการอบรม

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับนางสาวไทยเยือน จ.ร้อยเอ็ด

Fri, 21/02/2014 - 15:59

เมื่อวันที่ 30มกราคม 2557 เวลา10.00น.นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นำผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด (ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ์) เลขานุการ-นายกฯ ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ น้องจีน่า อัจฉราภรณ์ กนกนทีสวัสดิ์ นางสาวไทยปี 2556 และนางสาวอรวิภา กนกนทีสวัสดิ์ หรือ "โจอี้" นางสาวไทยประจำปี 2552 และคณะ ก่อนนำกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลเจ้าจังหวัดร้อยเอ็ด และวัดบูรพาภิรามพระอารามหลวง นักเรียน น้องๆนักศึกษา ประชาชนที่ทราบเรื่องให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น จากนั้นมุ่งหน้าสู่กู่กาสิงห์ เกษตร

read more

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.57 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงาน “ปร

Fri, 21/02/2014 - 15:56

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 เวลา07.09น. ที่ตลาดหนองแคน ตลาดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีการจัดกิจกรรมทำบุญตลาด และถือโอกาสฉลองเทศกาลปีใหม่ ไทย- จีน โดยมีพี่น้อง ประชาชนชาวคุ้ม ตลาดหนองแคน คณะผู้บริหารเทศบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในฐานะผู้ประสานงานฯและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้กว่า 300คน

read more

สุขสันต์วันตรุษจีน โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 2557

Fri, 21/02/2014 - 15:52

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 เวลา09.30น.

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดออกให้บริการคุมกำเนิด สุนัขและแมว

Fri, 21/02/2014 - 15:51

เมื่อวันที่ 24มกราคม 2557 เวลา.10.00น. ที่ชุมชนศิริมงคลในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายฉัตรชัย นวลเพ็ญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ในการร่วมมือกันทำโครงการลดปริมาณสุนัข และ แมว ในเขตเทศบาล โดยออกให้บริการทำหมัน สุนัข แมวในวันนี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนในพื้นที่ให้ความสำคัญกับโครงการดัง กล่าว นำสุนัข แมวมาใช้บริการกว่า 50ตัว

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2557

Fri, 21/02/2014 - 15:49

วันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา09.00น.ที่ลานกีฬาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2557 โดยมีผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 500 คน

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดโครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ในเขตเทศบาลประจำปี 2557

Fri, 21/02/2014 - 15:43

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 เวลา 09.30 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัยในโครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่ 30 มกราคม 2464 คือ

read more

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง

ลิงค์น่าสนใจ


ดู TV Online
ฟังเพลง Online
ศูนย์รวมเทคโนโลยี

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Who's online

There are currently 0 users and 16 guests online.

Syndicate

Syndicate content