ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีถวายความจงรักภักดี วางพานพุ่มทอง – เงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

Thu, 28/07/2016 - 21:37

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.00 น. ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด (ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด) ร่วมพิธีถวายความจงรักภักดี วางพานพุ่มทอง – เงิน เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เจริญพระชนมายุครบ 64 พรรษา โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี นำผู้แทนส่วนราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, พ่อค้า, ประชาชน จุดเทียนชัยถวายราชสักการะหน้าพระบรมมฉายาลักษณ์ ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

read more

การประเมินเกณฑ์ตัวชี้วัดปรับปรุงส่วนราชการจาก “กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” เป็น “สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม”

Thu, 28/07/2016 - 21:30

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.10 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด (ตอบข้อซักถามคณะกรรมการประเมินฯ), นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลฯ, นายฉัตรชัย นวลเพ็ญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ผู้อำนวยการทุกกองเข้าร่วมการประเมินเกณฑ์ตัวชี้วัดปรับปรุงส่วนราชการจาก “กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” เป็น “สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม”เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ปริมาณงานและภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดที่เพิ่มมาขึ้น โดยมีนายยงยุทธ ไตรสุทธิ์ ประธานกรรมการประเมินเกณฑ์ตัวชี้วัดการปรับปรุงส่วนราชการเป็นสำนัก, นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด และนายวิชา สว่างขจร ร่วมเป็นคณะกรรมการในครั้งนี้

read more

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

Thu, 28/07/2016 - 21:24

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 น. ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เจริญพระชนมายุครบ 64 พรรษา โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี นำผู้แทนส่วนราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, พ่อค้าประชาชน ลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากนั้นเดินทางไปยังวัดบึงพลาญชัยเพื่อประกอบพิธีสืบดวงชะตา

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีปิดและรับมอบธงงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที 24 ประจำปี 2559

Thu, 28/07/2016 - 17:13

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที 24 ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ ในส่วนของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำทีมโดย ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและผู้บริหารสถานศึกษารับมอบธงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที 25 ประจำปี 2560 เพื่อรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งต่อไป โดยการจัดงานในปีนี้เป็นการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ แสดงศักยภาพและผลงานดีเด่นทางวิชาการจากองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 20 จังหวัด ภายใต้แนวคิด “สุดยอดเด็กท้องถิ่นอีสานปลูกปัญญาเป็นฐาน มหกรรมวิชาการ สร้างงาน สร้างชาติ” เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภูมิภาคที่จังหวัดขอนแก่นและระดับประเทศที่จังหวัดร้อยเอ็ด

read more

การประชุมเตรียมความพร้อมการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 3

Thu, 28/07/2016 - 11:59

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมเสนาเริ่มคิด โดยมีรองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด , ผู้อำนวยการสำนัก และ ผู้อำนวยการทุกกองเข้าร่วมการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินงานของคณะกรรมการ-เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนติดตามความคืบหน้า รับทราบปัญหาอุปสรรคที่พบระหว่างการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

read more

การประชุมการอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) และโครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ

Thu, 28/07/2016 - 11:37

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมการอบรมหลักสูตร "โครงการพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) และโครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ" ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2559

Thu, 28/07/2016 - 11:10

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิด "โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2559" เพื่อให้ความรู้กับสถานประกอบการ ในด้านการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด, ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ โดยวิทยากรจาก งานป้องกันฯ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และด้านการฝึกปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ โดยการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแต่ละประเภท ณ ห้องประชุมเทวา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

Thu, 28/07/2016 - 08:51

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 06.30 น. ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เจริญพระชนมายุครบ ๖๔ พรรษา โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด, หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงาน ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

read more

กิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนไปออกเสียงประชามติ “พ่อจ๋า แม่จ๋า 7 สิงหาประชามติ”

Wed, 27/07/2016 - 20:17

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรม “พ่อจ๋า แม่จ๋า 7 สิงหาประชามติ”โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธี เพื่อกล่าวปราศรัยเปิดการรณรงค์ให้ประชาชนไปออกเสียงประชามติ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการเดินรณรงค์ 4 มุมเมือง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด,หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงาน,ผู้บริหารสถานศึกษา,นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด-นักศึกษาในเขตเทศบาลฯเดินถือป้ายเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิทุกท่านออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ พร้อมชมการแสดงประกอบเพลง “7 สิงหาประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง” จากวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด และการแสดงในเพลง “พลังคนรุ่นใหม่ ก้าวไปออกเสียงประชามติ” จากโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดการประมูลให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าในตลาดสระทอง หลังที่ 2

Wed, 27/07/2016 - 20:08

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดการประมูลให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าในตลาดสระทองหลังที่ 2 โดยมี ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด, นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลฯ, นางทิมาพร จันทรถง ผู้อำนวยการกองคลัง นางกิติพร ตราตรี หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน(ประธานการเปิดซอง) นางสาวจิราภรณ์ ชินอ่อน หัวหน้าฝ่ายจัดหาประโยชน์ (ประธานในการรับซอง) นางสาวทิวาวัลย์ ภูแซมแสง หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นกรรมการในการเปิดซองในครั้งนี้ สิ้นสุดการประมูลในเวลา 17.00 น. เคาะราคาแท่นจำหน่ายสินค้าทั้ง 7 โซน จำนวน 49 แท่นค้า จากผู้ประมูล 215 ราย สรุปยอดการประมูลรวมอยู่ที่ 3,233,363.50 บาท (ผลอย่างไม่เป็นทางการ) ขอบคุณภาพจาก กองคลัง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Wed, 27/07/2016 - 20:00

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ชุมชนวัดเหนือ บริเวณถนนเนื่องประดิษฐ์ ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ประธานเปิดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม โดยคุณนิธิวดี อังเรขพาณิชย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วิทยากรมาบรรยายในหัวข้อ "มะเร็งร้าย คือ ภัยเงียบของผู้หญิงและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง" จาก หน่วยทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด หลังจากการอบรมรับการตรวจได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯ (วัดเหนือ) ตลอดเดือนสิงหาคม (ทุกวันศุกร์) ตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นารีเวช

read more

โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2559

Wed, 27/07/2016 - 19:56

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิด "โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด" ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

read more

พิธีทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับโค-กระบือ-สุกร ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Wed, 27/07/2016 - 19:49

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.00 น. ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดร.นุชากร มาศฉมาดล, ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด, ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, รองปลัดเทศบาล, คณะผู้บริหาร, ชุมชนวัดป่าเรไร, ชุมชนจันทร์เกษม และชุมชนโรงเรียนเมือง ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับโค-กระบือ-สุกร ที่เรานำมาบริโภค ให้ไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้น และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนตลอดจนพนักงานที่ทำงานในโรงฆ่าสัตว์

read more

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม และประกันภัยเพื่อให้พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Tue, 26/07/2016 - 16:29

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม และประกันภัยเพื่อให้พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีความรู้ที่ถูกต้องในการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้านประกันสังคมและประกันภัย พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถโดย คุณพานทิพย์ บุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และคุณนนทพัทธ์ โคตรคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

การฝึกอบรม "โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน"

Tue, 26/07/2016 - 13:39

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม "โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน" ณ ห้องประชุมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

read more

งานประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษา ๑๐๑ ประจำปี 2559

Wed, 20/07/2016 - 00:57

จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด องค์การบริการส่วนจังหวัดร้อย และพี่น้องประชาชนจัดงานประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษาร้อยเอ็ด ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ได้จัดนิทรรศการ สาธิตการแกะสลักเทียน และการประกวดซุ้มหล่อเทียนพรรษา นอกจากนี้ยังมีการประกวดต้นเทียน-ขบวนแห่เทียนที่สวยงานตระการตา โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่าเพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญและประพฤติตนเป็นพุทธมามะกะอันเป็นคุณธรรมที่พึงปรารถนาของสังคม ซึ่งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯได้เล็งเห็นความสำคัญร่วมกิจกรรมหล่อเทียนโบราณกับพี่น้องประชาชนถือเป็นมนต์เสน่ห์ร้อยเอ็ด เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างแท้จริง ผลการประกวดขบวนแห่เทียน ลำดับที่ 1.วัดคุ้มวนาราม 2.วัดบูรพาภิราม 3.วัดบึงพระลานชัย, ผลการประกวดซุ้มหล่อเทียนพรรษา ลำดับที่ 1.วัดราษฎรอุทิศ 2.วัดศรีทองไพบูลย์ 3.วัดบึงพระลานชัย และผลการประกวดประดับตกแต่งต้นเทียน ลำดับที่ 1.วัดเหนือ 2.วัดสว่างอารมย์ 3.วัดราษฎรอุทิศ

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดงานประเพณีเข้าพรรษา พร้อมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ...

Tue, 19/07/2016 - 16:19

วันที่ 19 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.00น.นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ร่วมพิธีในงานวันอาสาฬหบูชา ที่วัดบึงพลานชัยและตรวจความพร้อมของสถานที่ กับดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายฯ.

read more

การประชุมเพื่อสรุปผลตรวจประเมินฯ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน

Fri, 15/07/2016 - 15:46

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมเพื่อสรุปผลตรวจประเมินฯ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์นมให้ได้ตามมาตรฐานการจัดการ การเก็บรักษา ตามระบบ Cold Chain และความปลอดภัยนมโรงเรียนเพื่อให้เยาวชนได้บริโภคนมที่มีความปลอดภัย ได้ประโยชน์และคุณค่า ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

การประชุมหารือ มอบหมายงานตามองค์ประกอบ 4 ด้าน 34 ตัวชี้วัด เพื่อรับการประเมินโครงการเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2559

Fri, 15/07/2016 - 15:37

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00น. นายสุเวชชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมหารือ มอบหมายงานตามองค์ประกอบ 4 ด้าน 34 ตัวชี้วัด เพื่อรับการประเมินโครงการเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2559 ถือเป็นการเผยแพร่ผลงานของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้แก่เทศบาลและหน่วยงานอื่น ได้รับทราบตามนโยบายของผู้บริหาร ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

read more

คาราวานรถยนต์เที่ยวได้งานเส้นทาง "ร้อยแก่นสารสินธุ์.. เยือนถิ่นอุบล ชุมชนคนทำเทียน"

Fri, 15/07/2016 - 12:05

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.45 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น จัดกิจกรรมคาราวานรถยนต์เที่ยวได้งานเส้นทาง "ร้อยแก่นสารสินธุ์.. เยือนถิ่นอุบล ชุมชนคนทำเทียน" โดยมี นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และนายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรี ร่วมเป็นเกียรติปล่อยขบวนคาราวานรถยนต์ทั้ง 28 คัน จากจังหวัดขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด ออกเดินทางพร้อมกัน ณ ประตูสาเกตนคร มุ่งสู่วิมานพญาแถนจังหวัดยโสธร โดยมีจุดหมายปลายทางที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรม ทั้ง 4 จังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น นำทีมโดย นายสุหฤทธิ์ ชาญวนังกูร ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานขอนแก่น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาคอีสาน

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 30 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ข่าวบรรจุ/สมัครงาน

Syndicate

Syndicate content
<
ปิด
Click